Vedtægter

Vedtægter for Den selvejende institution

KOLLEKTIVHUSET NØRREVÆNGET VEJLE

 

§ 1. NAVN

Kollektivhuset Nørrevænget er en selvejende institution, der er hjemmehørende i Vejle Kommune.

§ 2. FORMÅL

Kollektivhuset Nørrevængets formål er, at drive den faste ejendom, beliggende Moldevej 3, 7100 Vejle, som er en beboelsesejendom, bestemt som bolig for personer, der er mindst 25 år og som ikke har hjemmeboende børn.

Ejendommen skal desuden tilbyde en række kollektive faciliteter, der skal kunne benyttes af beboerne efter de reglementer, som bestyrelsen måtte fastsætte herom.

§ 3. KAPITALFORHOLD

Til hver lejlighed er knyttet en såkaldt partialobligation. Der er i alt udstedt 101 partialobligationer, hver med et pålydende på henholdsvis kr. 8.000,00, kr. 7.000,00 og kr. 6.000,00.

Der nyudstedes endvidere 13 Partialobligationer, hver med et pålydende på kr 9.000,00.

Partialobligationerne kan ikke opsiges af obligationsejeren.

Partialobligationen forrentes med 5% p.a.

Den samlede obligationsmasse er sikret ved sideordnet håndpanteret i ejerpantebrevet, stort kr. 771.100,00 med pant i den faste ejendom.

Partialobligationerne er ikke frit omsættelige.

Den selvejende institution Kollektivhuset Nørrevænget har købepligt til obligationer, som obligationsejerne ønsker solgt. Købet skal ske til en pris, svarende til obligationens pålydende med tillæg af påløbne renter til overtagelsesdagen.

En obligationsejer, der ønsker at afstå sin obligation, skal give skriftlig meddelelse herom overfor kollektivhusets bestyrelse. Bestyrelsen skal herefter afregne med sælger inden 3 uger efter at tilbudet er modtaget.

Der er udstedt 26 Partialobligationer med et pålydende på kr 6.000.00. Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe disse obligationer, således at disse ikke længere kan bringes i omsætning.

Ingen partialobligation kan ved salg, retsforfølgning eller pantsætning overgå til ny ejer uden at de foranstående regler er iagttaget.

§ 4. HÆFTELSE

For Kollektivhuset Nørrevængets forpligtigelser hæfter alene den selvejende institution med hele dennes formue.

§ 5. UDLEJE

Som beboere i Kollektivhuset Nørrevænget kan alene godkendes personer over 25 år.

Lejlighederne kan alene lejes ud til enlige, ægtepar eller fast samlevende par, og der må i den enkelte lejlighed maksimalt bo 2 personer.

Enhver ny beboer skal kunne godkendes af bestyrelsen, hvorfor ingen må tage varigt ophold i bebyggelsen uden at den pågældendes indflytning er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen behøver ikke at begrunde et eventuelt afslag på en ansøgning om godkendelse.

Bestyrelsen kan undtagelsesvis tillade, at en beboer har et barn, som beboeren har forældremyndighed over, boende hos sig. Tilladelse gives efter bestyrelsens skøn, men tilladelsen bør normalt ikke udstrækkes til mere end ½ år.

§6.

Bestyrelsen skal sikre, at der omkring alle lejeaftaler er oprettet skriftlig aftale og skal i øvrigt ved udlejning følge nedenfor angivne procedure:

Når en lejlighed bliver ledig, skal bestyrelsen opfordre ejeren af den til lejligheden knyttede partialobligation til inden 14 dage efter denne opfordring at meddele bestyrelsen, hvem der skal være lejer af den ledige lejlighed. Oversidder ejeren af denne partialobligation denne frist, eller opfylder den anviste lejer efter bestyrelsens skøn ikke betingelserne for at komme i betragtning som boligtager (jf. herved § 5), er bestyrelsen berettiget til at udleje lejligheden til en boligtager, der opfylder de af bestyrelsen stillede krav, og denne udlejning er da bindende for partialobligationsejeren indtil lejligheden påny bliver ledig.

I de tilfælde, hvor bestyrelsen selv forestår udlejningen skal følgende procedure følges:

  1. Bekendtgørelsen om den ledige lejlighed skal ske ved opslag på opslagstavlen i foyeren, og interesserede skal rette henvendelse til bestyrelsen inden 14 dage.
  2. Fortrinsret til en ledig lejlighed har den beboer, der har størst anciennitet som beboer i bebyggelsen.For at fortrinsretten kan gøres gældende, skal den pågældende være villig til at overtage den til lejligheden knyttede partialobligation, samt selv bebo lejligheden.
  3. Er ingen beboere interesseret i den ledige lejlighed, har partialobligationsejere, der ikke er beboere, fortrinsret.Er der flere partialobligationesejere, der ønsker at overtage den ledige lejlighed, trækkes der lod.Fortrinsretten kræver, at den pågældende er villig til at overtage den til lejligheden knyttede obligation, samt selv bebo det lejede.
  4. Såfremt ingen nuværende beboere eller obligationsejer har vist interesse for at overtage den ledige lejlighed, skal bestyrelsen rette henvendelse til den ansøger, som har laveste nummer på ventelisten, idet bemærkes, at interesserede kan indskrives på en venteliste mod betaling af et af bestyrelsen fastsat mindre gebyr.

§ 7. EJENDOMMENS DRIFT

Lejeafgiften og den på lejlighederne hvilende kollektivafgift fastsættes således, at institutionen af sine årlige indtægter kan afholde løbende driftsudgifter og eventuelt tab ved drift af de enkelte funktioner samt foretage passende henlæggelser til istandsættelser, nyanskaffelser og tab ved lejeledighed.

Lejeafgiften for den enkelte lejlighed fastsættes i princippet efter forholdet mellem arealet af den pågældende lejlighed og arealet af samtlige lejligheder i bebyggelsen, men fravigelse fra denne beregningsmåde kan dog finde sted, når bestyrelsen, hvis afgørelser i så henseende er endelige, efter et skøn over lejlighedernes forskellige beliggenhed og indretning finder dette rimeligt og passende.

Viser det sig, at de løbende indtægter ikke er tilstrækkelige til at garantere en efter bestyrelsens skøn forsvarlig drift af bebyggelsen, kan bestyrelsen søge dækning for de manglende beløb ved en procentuel forhøjelse af samtlige lejeafgifter og/eller en forhøjelse af kollektivafgiften, hvilke forhøjelser kan iværksættes med 3 måneders varsel til den første i en hvilken som helst måned.

Finder bestyrelsen, at forholdet mellem lejeafgifterne for de enkelte lejligheder enten som følge af en oprindelig forkert ansættelse eller på grund af senere foretagne forandringer ved bebyggelsen, ikke er rimelig og passende, og finder den anledning til at bøde herpå ved forhøjelser og nedsættelser, kan sådanne iværksættes med 3 måneders varsel til den første i en hvilken som helst måned.

Lejeforhøjelser og andre ændringer i lejevilkårene finder sted under henvisning til lejelovens bestemmelser, dog med tilbørlig hensyntagen til institutionens særlige karakter.

Udover lejeafgiften og den kollektive afgift påhviler det boligtagerne at yde særskilt betaling for deres forbrug af varme og varmt vand samt for fortæring, brug af gæsteværelser og selskabslokaler og benyttelse af institutionens telefon m.v., alt efter priskuranter, der fastsættes af bestyrelsen i samråd med institutionens forretningsfører.

Hvis det skønnes formålstjenligt, kan bestyrelsen give udenforstående adgang til at indtage måltider i restauranten og at gøre brug af andre ydelser på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen, men som dog ikke må være lempeligere, end de vilkår, der er gældende for boligtagerne.

§ 8. MISLIGHOLDELSE

Misligholder en boligtager i væsentlig grad sine forpligtelser ifølge lejeaftalen, kan lejemålet ophæves eller opsiges med sådant varsel, som bestyrelsen bestemmer.

Lejemålet vil blive bragt til ophør ved opsigelse med et halvt års varsel til den første i en måned, hvis husstanden forøges, så den omfatter mere end 2 personer, og opsigelse kan ske med samme varsel, hvis ombygning af ejendommen medfører, at lejligheden må rømmes, eller i øvrigt ganske særlige omstændigheder taler for, at opsigelse bør kunne finde sted.

Uden for de nævnte tilfælde kan opsigelse af boligtagerne ikke finde sted.

Foranstående bestemmelser er ikke til hinder for, at der mellem ejeren af en partialobligation og den boligtager, der ifølge hans anvisning bebor den til partialobligationen hørende lejlighed, træffes særskilt aftale om, at boligtageren skal fravige lejligheden efter opsigelse med aftalt varsel eller til et forud bestemt tidspunkt.

§ 9. ÆGTEFÆLLENS RET TIL INDTRÆDEN I LEJEMÅLET

Afgår en boligtager ved døden efterladende sig en ægtefælle eller samlever, er denne berettiget til at overtage lejligheden, når han/hun samtidig overtager afdødes partialobligation, eller ved aftale med dennes ejer sikre sig ret til at leje den til obligationen knyttede lejlighed.

I tilfælden af separation eller skilsmisse tilfalder lejligheden den ægtefælle, der ved bevillingen eller dommen får den tillagt, hvis denne samtidig overtager den til lejligheden knyttede obligation, såfremt den anden ægtefælle er ejer af denne.

§ 10. DØDSFALD

Afgår en boligtager ved døden, og ønsker hverken den efterladte ægtefælle eller en myndig livsarving at indtræde som boligtager, skal bestyrelsen på Kollektivhusets vegne afkøbe dødsboets partialobligation til dennes pålydende værdi med tillæg af 5% renter p.a. for den forløbne tid af vedkommende regnskabsår.

§ 11. BESTYRELSEN

Kollektivhuset ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på årsmødet (jfr. § 14), og som ikke behøver at være boligtagere eller ejere af partialobligationer. Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af Kollektivhusets anliggender, vælger selv sin formand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden skønner dette fornødent, samt når et af bestyrelsens medlemmer fremsætter begæring herom til formanden, som inden 3 dage efter begæringens modtagelse indvarsler til mødet med højst 3 dages varsel.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

De af bestyrelsen trufne beslutninger skal indføres i en dertil bestemt protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, dog således, at valgperioden for de 2 medlemmer er forskudt 1 år i forhold til de andre 3 medlemmers valgperiode. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af ekstraordinær afgang supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste årsmøde.

Der vælges endvidere for 3 år ad gangen 2 suppleanter, henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant, efter højeste og næsthøjeste stemmetal.

En suppleantkandidat kan såvel før som efter valget meddele, at vedkommende ikke ønsker at være suppleant, i så fald vælges den kandidat, der derefter har flest stemmer.

§ 12. FORRETNINGSFØRER

Bestyrelsen antager og afskediger en forretningsfører, der leder den daglige drift, og som – medmindre andet bestemmes af bestyrelsen – antager og afskediger det øvrige personale.

§ 13. TEGNINGSREGLER

Kollektivhuset forpligtes og tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer, dog således, at der ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom altid kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§14. ÅRSMØDE

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april måned.

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes efter beslutning af et årsmøde eller af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 25 ejere af partialobligationer fremsætter ønske herom til bestyrelsens formand med angivelse af dagsorden for mødet.

I sidstnævnte tilfælde skal årsmødet afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse.

Alle årsmøder afholdes i Vejle.

Alle de i Kollektivhusets bøger indtegnede ejere af partialobligationer er berettiget til at deltage i årsmødet og indvarsles til dette ved brev med mindst 21 dages varsel.

Indvarsling til årsmødet skal indeholde tid, sted og dagsorden for dette.

Enhver ejer af en partialobligation er berettiget til inden 14 dage før årsmødet at indgive skriftlige forslag til bestyrelsen til behandling på det ordinære årsmøde.

Senest 8 dage før hvert årsmøde fremlægges på institutionens kontor til eftersyn for ejere af partialobligationer og beboere dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på årsmødet, og for det ordinære årsmødes vedkommende årsregnskabet forsynet med påtegning og underskrift af bestyrelse og revision.

Bestyrelsen kan invitere de boere, der ikke er ejere af partialobligationer, til at deltage i årsmødet. Disse beboere har ikke stemmeret og har kun taleret, hvis årsmødets dirigent tillader det.

Årsmødet ledes af en af årsmødet ved simpelt stemmeflertal valgt dirigent, der ikke behøver at være ejer af en partialobligation, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og dennes resultat.

§ 15. STEMMERET

Enhver partialobligationsejer har 1 stemme, og ingen partialobligationsejer kan udelukkes fra årsmødet.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, men ingen person, kan møde som befuldmægtiget for mere end 1 partialobligationsejer, og ingen person kan på baggrund af egne obligationer eller i kraft af fuldmagter afgive mere end 2 stemmer.

Kollektivhusets egen besiddelse af obligationer giver ingen stemmeret.

§ 16. AFSTEMNINGER

Alle beslutninger på årsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog til vedtagelse af et forslag om ændring i kollektivhusets vedtægter kræves, at mindst 2/3 af partialobligationsejerne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt et forslag opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer på et til vedtagelse af forslaget ikke beslutningsdygtig årsmøde, indkalder bestyrelsen med 8 dages varsel til et nyt årsmøde, der vil være at afholde inden 3 uger efter det forudgående årsmøde, og forslaget kan da på dette årsmøde vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede partialobligationer.

§ 17. REGNSKAB OG REVISION

Kollektivhusets regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

Af nettooverskuddet anvendes det fornødne beløb til forrentning af partialobligationerne med 5% p.a., som bestemt i nærværende vedtægters § 3, hvorefter halvdelen af det resterende nettooverskud henlægges til en reservefond, indtil denne udgør ¼ af indskudskapitalen, hvorefter henlæggelse til denne fond ikke længere finder sted.

Det derefter tilbageværende overskud kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes til ekstraordinære istandsættelser, udvidelser og forbedringer eller – hvis sådanne ikke skønnes påkrævet – til nedsættelse af lejeafgifterne eller billiggørelse af de under de kollektive funktioner henhørende ydelser.

§ 18. REVISOR

Revision foretages af en på det ordinære årsmøde for 1 år ad gangen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der bl.a. har at påse, at regnskabet udfærdiges i nøje overensstemmelse med kollektivhusets vedtægter og bestyrelsens vedtagelser, og som i sin revisionsberetning særlig skal udtale sig om, hvorvidt forretningsgangen er betryggende.

§ 19. OPLØSNING

Den selvejende institution KOLLEKTIVHUSET NØRREVÆNGET kan opløses, såfremt 2 på hinanden følgende årsmøder har vedtaget dette med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, idet mindst 2/3 af partialobligationerne skal være repræsenteret ved begge afstemninger.

De 2 årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

I tilfælde af gyldig beslutning om den selvejende institutions opløsning, vælger det sidste årsmøde en likvidator, som skal forestå afviklingen af alle aktiver.

De ved afviklingen fremkomne midler anvendes i første række til betaling af den selvejende institution påhvilende gæld, og de med afviklingen forbundne omkostninger, hvorefter et eventuel overskud anvendes til opførelse af ældreboliger eller lignende, alt efter likvidators bestemmelse, idet likvidators endelig beslutning skal kunne godkendes af den siddende formand for det sociale udvalg i Vejle Kommune.


Således vedtaget på det 2. ekstraordinære årsmøde den 13. juni, 2005.

Bestyrelsens sammensætning per Årsmødet den 16. juni, 2021

Bjarne Petersen, Jytte Storgaard, Hans Erik Boesen, Peter Christian Larsen, Karl Aage Pedersen