Reglement / service info

Reglement & Serviceinformation

Indledning

For at sikre gode og hensigtsmæssige forhold på Nørrevænget, er der vedtaget et sæt regler, der sammen med Lejelov og lejeaftaler skal tilgodese Nørrevængets kollektive funktioner. Alle fællesrum er røgfrie.

Sidens indhold:

Affald
Affaldsposer
Altaner
Antenne
Aviser / blade
Beboerrepræsentation
Betalinger
Bibliotek
Brandmateriel
Brandveje
Cykler/knallerter
Dørmåtter
Elevatorer
Elmålere
Falck
Flagning

Flytning
Fællesantenne
Fællesarealer (inde)
Fællesarealer (ude)
Garager/carporte
Gæsteværelser
Haveanlæg
Hoveddør
Husdyr
Kontoret
Køkkenet
Lægevagten
Læsestuer
Magasinrum / kælder
Musik
Nødopkald
Nøgler
Nøgleservice
Opslagstavler
Parkering
Pension
Pension, gæster
Petanque
Renovation
Rygning
Selskabslokaler
Varmemålere
Vaskeri/tørrerum
Vedtægter
Vicevært

Affald

Husholdningsaffald sorteres efter AffaldGenbrugs anvisninger. Restaffald (tidligere "sorte poser") lukkes forsvarligt og kommes i affaldsskakt på etagen. Øvrige sorteringer bringes til stueetagens depotrum:

  • Papir/karton
  • Plast/metal (incl mælk & juice-briks og dåser)
  • Glas og flasker (rengjort) i gul kasse
  • Farligt affald i rød kasse (batterier/små el-artikler/kemi/blækpatroner o.lign.)

Organisk affald bringes i container udenfor bagdør

Stor-skrald bringes til containergård (møbler, hårde hvidevarer, stor plast). Aftal evt nærmere med viceværten.

Der må ikke ske fodring af fugle eller henkastning af madrester omkring ejendommen af hensyn til risiko for at tiltrække rotter.

Affaldsposer

Grønne affaldsposer afhentes i stueetagens depotrum.

Til restaffald kan anvendes alm bæreposer o.lign. - der kan gå igennem skaktlugen på etagen.

Altaner

Nyere udbyggede altaner er taget i brug i april, 2004. For at sikre en pæn bygningsfacade, er det besluttet, at afskærmning af altanens vinduer kun må ske med det af huset godkendte rullegardin, som formidles via kontoret. Tøjtørring o. lign. må kun ske bag den afdækkede facade.

Antenne

se Fællesantenne

Aviser / blade

I Pejsestue og bibliotek/læsestue er dagens aviser tilgængelige. Aviserne må ikke fjernes fra læsestuerne.

Beboerrepræsentation

Der er ikke for øjeblikket valgt nogen beboerrepræsentation i Nørrevænget.
Der er til gengæld en beboerforening. Beboerforeningens Vedtægter kan slås op på denne hjemmeside.

Betalinger

Husleje og andre beløb opkræves af DEAS via BetalingsService. Såfremt man ikke tilmelder sig automatisk overførsel via BS, vil opkrævningen ske med FI-kort - og man må så selv betale for overførslen. 

Bibliotek

I lokalet overfor kontoret. Man kan her låne bøger af bibliotekets egen beholdning.

Brandmateriel

På samtlige gange står der brandslukningsmateriel i form af brandspande med pumper eller pulverslukkere. Vi henstiller, at man ved indflytning orienterer sig om slukningsmaterialets placering. Bagtrappen er flugtvej. Elevatorer må ikke benyttes ved brand.

Brandveje

Vejen rundt om bygningen (på havesiden) er brandvej - og derfor må der ikke ske parkering på denne vej og ved bagdørene. Kortvarig standsning for aflæsning er tilladt, når man opholder sig i nærheden af køretøjet.

Cykler/knallerter

I kælderen er der 2 rum til cykler og knallerter. På pladsen oven for carportene er et overdækket cykelstativ, hvor cykler kan stå. Cykler o.lign. henstilles for eget ansvar - husets forsikring dækker ikke tyveri. Henstilling må kun ske i det overdækkede cykelstativ.

Dørmåtter

Af hensyn til rengøring m.v. må dørmåtter ikke anbringes på gangene.

Elevatorer

Nye elevatorer (opstillet i 2000) er udstyret med 2-vejs kommunikation. Stopper elevatoren uønsket, trykkes (i 5 sek.) på knap med klokke, og der etableres kontakt med alarmcentral. Forbindelsen vil blive opretholdt indtil elevatormontør ankommer. Såfremt der ved brug af elevator observeres uregelmæssigheder, bedes dette meddelt kontoret eller viceværten. Rygning er ikke tilladt i elevatorerne. Dørene i elevatoren må IKKE blokeres under ind eller udflytning.

Elmålere

Til hver lejlighed forefindes separat elmåler med eget install.nummer. EWII er leverandør af el, og der afregnes ud fra fjernaflæsning. (Elmålere er placeret på gangenes endevægge).

Falck

Tlf.: 70 10 20 30 (Se også nødkald)

Flagning

På særlige mærkedage og i anledning af runde fødselsdage vil der blive flaget (hvis ønsket). Venligst informer kontoret om ønsket flagning.

Flytning

I forbindelse med ind- og fraflytning, kan elevator benyttes med forsigtighed. Det anbefales at benytte "stor bagdør" ved bagterrasse, da denne er tættere på elevatorer. Biler med flyttelæs kan derfor benytte "brandvejen" bag om bygningen i forbindelse med flytning.

Fællesantenne

Antennekabel er ført frem til hver lejlighed. Der tilbydes aktuelt 3 tv-pakkeløsninger fra YouSee. Der må ikke opsættes nogen form for antenne på altaner el. lign. . Service på anlæg/antennedåser m.v. må kun foretages af autoriseret personale - kontakt venligst kontoret.

Fællesarealer (inde)

Fællesgange, læsestuer m.v. rengøres ved husets foranstaltning. Brug venligst forhallens indgangsmåtter omhyggeligt, så gulve skånes. Vis venligst hensyn til personalet under udøvelse af deres funktion.

Fællesarealer (ude)

Der henvises til "Haveanlæg" og "Parkering".

Garager/carporte

Til rådighed for husets beboere (mod lejeafgift) er der 4 garager og 12 carporte. Lejeaftaler indgås i rækkefølge efter dato for optagelse på venteliste.

Gæsteværelser

Husets beboere kan leje værelse til gæster - bestilling gennem køkken. Aktuelt er til disposition 2 dobb. værelse med eget toilet, samt 1 værelse med toilet/bad på gangen.

Haveanlæg

Haveanlægget (plæner m.v.) kan benyttes af husets beboere til ophold og almen rekreation. Der opstilles i sommerperioden borde/stole forskellige steder i haven til fælles benyttelse. Under ophold på fælles arealer skal udvises hensyn til nærliggende lejligheder (passende afstand hertil). Der må ikke afspilles musik eller lignende på udendørs arealer.

Hoveddør

Hoveddøren er automatisk låst i tiden 20.00 til 06.30. I dette tidsinterval skal der til hoveddøren anvendes lejlighedsnøgle (systemnøgle). Til højre for hoveddør (under kodeboks) isættes nøgle i cylinder - og drejes. Hoveddøren åbner, nøglen tages ud - og hoveddøren låser igen automatisk, når du er kommet ind. Døråbneren fungerer automatisk indefra døgnet rundt. Hoveddøres nøglen passer til alle udvendige døre i huset - også til havedøren.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i Nørrevænget.

Kontoret

Åbningstider for kontoret er som følger:
Onsdag kl. 10-16
Øvrige dage efter aftale. I er altid velkommen til at ringe.
Tlf.: 60 35 34 96

Køkkenet

Køkkenchefen træffes bedst på hverdage mellem kl. 10.00 og 11.00 Køkkenet kan kontaktes telefonisk på nr. 75 82 34 57. Særlige (større) arrangementer bedes aftalt i god tid forud.

Lægevagten

Lægevagten kontaktes på tlf.: 70 11 07 07
Ved tilkald af læge henvises til lægevagt-dørkode (kendes på vagtcentralen).

Læsestuer

Dagens aviser er tilgængelige i Pejsestue og læsestue/bibliotek.

Magasinrum / kælder

Hver lejlighed har sit særskilte magasinrum i kælderen - med nummer svarende til lejlighedsnummeret.

Musik

Aflytning af radio, TV o.lign. samt brug af musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til husets øvrige beboere. Der skal udvises særligt hensyn om natten (23.00 til 07.00).

Nødopkald

Sker der alvorlige uheld, og ingen ejendomsfunktionær er til stede, rettes opkald til Falck (70.10.20.30). Dette gælder også alvorlig vandskade o.lign.

Nøgler

Der anvendes systemnøgler, hvor nøglen passer til den enkelte lejlighed samt til "udvendige døre", herunder døre til kælder/vaskeri/tørrerum.

Nøgleservice

Såfremt man ved et uheld bliver låst ude fra sin lejlighed, kan ekstra nøgle lånes på kontoret.

Nøgleservice / indlukning af husets beboere (fordør og lejlighedsdør) kan rekvireres via Securitas på telefon: 70 25 24 40.

Opslagstavler

I forhallen er opslagstavle, hvor husets informationer til beboerne vil fremgå, samt beboerforeningens informationer. 

Opslagstavlen må kun bruges af andre end kontoret, når dette er aftalt i forvejen. 

Parkering

Der forefindes p-pladser i gården foran blok B og ved ny indkørsel. Vedr. garager / carporte, se ovenfor om disse. På pladsen foran hovedindgangen (i "Rundkørselen") må der ikke parkeres. Af- og pålæsning er naturligvis tilladt. Der må ikke henstå uindregistrerede biler på parkeringspladsen, ligesom camping vogne og trailere kun må korttidsparkeres på pladsen.

Pension

Middag serveres på hverdage kl 17.30 - på søn- & helligdage kl 12.00
Frokost kan fås kl 12.00 på hverdage.
Anretning tilberedes formiddag, og er i køleskab fra kl 11.00 Der kan vælges mellem middag/frokost/anretning/madpakke og en kombination heraf. Tilmelding til pension kan ske med dags varsel - ved henvendelse til køkkenet. Fravær meddeles skriftligt til køkkenet senest dagen forud inden kl. 10. Der udfyldes en "fraværs-seddel", som også kan fås i køkkenet. Der er tilbagebetaling ved fravær. Opbringning af mad kan aftales med køkkenet. Prisliste kan fås i køkkenet.

Pension, gæste

Efter forudgående aftale med køkkenet kan gæster medtages. Et større antal gæster til dagens menu varsles dagen forud inden kl 10:00. Ønskes særskilt menu, må aftale indgås tidligere. Efter aftale med køkkenet kan separate lokaler reserveres til spisning. (læs nærmere herom under "Selskabslokaler")

Petanque

Der forefindes petanque-bane i haven. Kugler og petanqueregler er tilgængelige i biblioteket.

Renovation

Grønne poser afhentes i depotrum (stueetagen A og B).Se mere under punktet "Affald"

Rygning

Rygning i fælleslokaler og elevatorer er ikke tilladt (i henhold til rygelovgivning).

Selskabslokaler

Til særlige arrangementer kan aftales brug af selskabslokaler.
Reservationer aftales med køkkenet.

Varmemålere

Der er monteret varmemålere i alle lejligheder og fællesarealer. Varmeregnskabsåret følger kalenderåret, og afsluttes per 31. december - og fordeling af varmeomkostning vil herefter ske ud fra fjernaflæsning af varmemålere.

Vaskeri/tørrerum

I kælderen (blok B) forefindes vaskeri med 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler, samt strygerulle. I vaskeriet kan tøj ophænges, ligesom der forefindes separat tørrerum. Reservation af vasketid kan foretages på vasketavle anbragt udenfor vaskeriet. Reserverede tider skal respekteres. Reservation uden fremmøde kan tidligst 1 time efter starttid overtages af anden bruger. Vasketider aften (efter 16:00 og i week-ender) er uden reservation.
Maskinerne startes på vægpult i gangen udenfor vaskeriet, hvor der anvendes gul "vaskenøgle" til start/betaling. Månedlig udskrives en liste med forbrugte vasketider - og beløbet opkræves via huslejen. Tøj til tørre i vaskeri og tørrerum skal hentes inden kl 09 næste dag.

Vedtægter

Kollektivhuset Nørrevænget er en selvejende institution. Overordnede retningslinier for ejendommens virke er beskrevet i institutionens vedtægter, der også kan læses på denne hjemmeside.

Det er vigtig at vi/DEAS har det korrekte personnummer og kontonummer for alle obligationsejer, således at udbytte kan udbetales korrekt og indberettes korrekt til SKAT.

Vicevært

Opstår der behov for assistance omkring vand/varme el.lign. rettes henvendelse til kontoret. Viceværtens tid til assistance vil normalt ikke blive faktureret, hvorimod det skal påregnes at pakninger/filtre/pærer o.lign. indkøbte dele vil blive påført huslejen den efterfølgende måned.