Vedtægter Beboerforening

Beboerforeningen NØRREVÆNGET

Som beboer i Kollektivhuset Nørrevænget har du mulighed for at sætte dit præg på huset og de aktiviteter, som arrangeres for husets beboere. Det er en spændende mulighed for at samarbejde med dine medbeboere om netop de ting, som du/I finder interessante.
Er du interesseret i at have indflydelse på livet, der leves her på stedet - så er det her, du kan gøre en forskel! Kontakt bestyrelsen for at høre nærmere.

§1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Beboerforeningen Nørrevænget”, beliggende Moldevej 3, A og B, 7100 Vejle.

§2 Formål:

At være til gavn og glæde for beboerne, at støtte de aktiviteter, der opstår. At rejse midler til renovering og vedligehold af Kollektivhuset Nørrevængets jordtilliggende. Bestyrelsen kan frit nedsætte arbejdsgrupper til forskellige opgaver.

§3 Formue:

Foreningens formue tilvejebringes bl.a. ved kontingenter, gaver og evt. fondsmidler.

§4 Medlemskab:

Alle beboere på Nørrevænget kan være medlem. Vi foreslår et årskontingent på 50 kr.

§5 Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 personer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden indkalder til regelmæssige bestyrelsesmøder. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der føres protokol over møderne.

§6 Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse hertil annonceres i huset med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. punkter:

1.Valg af ordstyrer

Valg af referent

Valg af stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Valg til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. evt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Stemmeret har fremmødte medlemmer. Fremmødte medlemmer er valgbare.

Beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal.

§7 Regnskab og økonomi:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter og fremlægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen.

§ 8 Tegningsret:

Foreningen tegnes af formand og kasserer.


På generalforsamling den 20. maj, 2021 afholdtes valg til bestyrelsen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Peter C Larsen (formand)

Connie Honoré (sekretær)

Johanne Olsen (kasserer)

Bent A. Pedersen (suppleant)